ИСТИНСКИЯТ ПРОГРАMИСТ НЕ ПИШЕ НА ПАСКАЛ

В ония далечни времена истин­ските мъже разбираха от програ­миране. Истинският програмист ( ИП ) не се страхуваше от компю­търа. 
пишеше „DO 10 I=1.10", а простосмъртните гледаха с увис­нала долна челюст.

Но времената се менят. Дока­рахме я дотам, че днес и готвар­ската печка има микропроцесор, а дванайсетгодишни хлапаци засрамват
ИП в игра на Invaders, Digger или SopWith. ИП са заплашени да бъдат изместени от гимназисти с 8-битови домашни компютри или от
не доучили сту­денти със 16-битови персонални сметалки. За щастие между тези две категории натрапници и ИП има съществена разлика.
Добре е хлапаците да я знаят, за да имат идеал, към който да се стремят.
ИП най-лесно се познава по ези­ка. ИП програмира на Фортран. По-консервативните държат на версията IV. но Големият ИП при нужда 
се съгласява и на версия 77, а кърмачетата пишат на Па­скал (съвсем непрогледналите — на Турбо).

ИП са скромни. Те се задоволя­ват напълно с перфоратор, компи­латор за Фортран и бира. Ко­гато се появиха персоналните ком­пютри,
ИП приеха снизходително дори Бейсик (след някои тайнст­вени доработки и естествено с ком­пилатор). Накратко — ако не мо­жеше да
си свършите работата с Фортран или Бейсик, пробвайте с асемблер. Ако не знаете и асемблер. не си струва изобщо да се захващате. 
Но ако задачата е не­отложна. а вие познавате само Паскал, най-добре възложете работата на ИП. Лъжицата е за друга уста.

Когато завърших университета, мислех се за най-добрия програ­мист. Можех да напиша непобеди­ма програма за игра на кръстчета и нули.
знаех пет езика за програ­миране и пишех програми по хи­ляда реда, които дори работеха, и можех да изпия две бири на един дъх. 
След това обаче попаднах в реалния свят. Първата ми задача беше да разбера програма на Фортран с двеста хиляди операто­ра 
и да я направя два пъти по­бърза. Всеки ИП ще ви каже, че за тази цел не може да ви помогне цялото структурно програмиране на света, 
ако нямате талант и мно­го бира. Постепенно раз­брах някои неща за Истинския Програмист и струк­турното програмиране:

* ИП не пише на Паскал.
* ИП не се страхува да използва GОТО.
* ИП може да пише цикли, зае­мащи цели страници, без дa се оплете в тях.
* ИП харесва аритметичният IF, защото програмата става яо-забавна.
* ИП пише сгмомоднфнциращн се програми, спестявайки 20 наносекукди от някой еднократен пре­ход.
* ИП няма нужда от коментари, за него програмите са очевидни.

Каква операционна система из­ползва ИП? Дали СР/М или UNIХ? Пази боже! Тях дори пен­сионерите и гимназистите ги раз­бират. 
При UNIX обикновеният човек, разбира се, не може ха за­помни какво прави командата PRINT тази седмица, 
но тази трудност не е достатъчна. ИП ра­боти с 0S/370 — наистина забеле­жителна операционна система. 
Тя може да унищожи неколкодневна работа само с един-единствен ин­тервал на грешно място. По този начин се стимулира бдителността.
Добрият програмист може да намери в ръководството и да раз­бере току-що появилото се съоб­щение ПК3051. 
Големият про­грамист може ла пише на езика JCL без справочник. Великият ИП обаче може да открие грешка, погребана в шест 
мегабайтов дъмп без шестнайсетичен калкулатор, а при липса на хартия — дори и на екран.

ИП си подбира текстов редак­тор, който подхожда най-добре на душевната му нагласа я на врато­връзката подарена от тъщата. 
ИП не харесва концепцията „Как­вото виждате това получавате”. Той иска редактор от типа „Искаш-получаваш", а какво наисти­на 
получавате друга тема. Редак­торът трябва да е сложен, тайнст­вен, мощен, безмилостен и опасен. със странно чувство за хумор. 
Ре­дакторът трябва да може с една грешка да унищожава цялата програма или поне най-важните сегменти. Друга престижна греш­ка 
«да запълва с двоични нули ма­сивите, защитени от изтриване и неправомерен достъп, които съ­държат данните от измерванията и 
изчисленията на група от четиринайсет висококвалифицирани и нервни специалисти (двама от кои­то бивши боксьори). Хубаво би било 
редакторът от време на време да вмъква самичък по някоя тън­ка и загадъчна грешка в подпро­грама, която сработва само вед­нъж.

Къде работи ИП? Какви програми привличат вниманието му?
Можете да бъдете сигурни, че никой ИП не пише статистически програми на Паскал, не сортира адреси с Lotus и не прави табулограми 
за медицински прегледи. ИП търси задачи с разтърсваща света сложност. Някои от Най-страшните ИП работят в НАСА. До голяма степен 
на тях се дължи отиването на хора на Луната. Ком­пютрите на космическата совалка са програмирани от ИП. Мнозина от тях знаят 
наизуст целите опера­ционни системи на Pioneer и Voyager и при нужда оправят не­щата от Земята по радиото, без да погледнат 
изходните текстове. С комбинация от дълги програми на Фортран на Земята и къси на асемблер в Космоса те вършат не­вероятни неща — 
например след шестгодишен полет улучват - десет-километровия процеп в пръсте­ните на Сатурн или сменят някой, кондензатор 
83 секунди преди да се е повредил. Казват, че един ИП успял да натика програма за раз­познаване на образи в останалите 
неколкостотин байта от паметта на Voyager. Впоследствие именно те откриха новия спътник на Юпи­тер.

Понякога ИП отстъпват и из­пълняват по-тривиални задачи при условие, че те са прилично плате­ни. Някои ИП например правят видеоигри, 
но не обичат да ги иг­раят. ИП знае как да бие всеки път компютъра или поне да се впише в началото на класирането, зато­ва не вижда 
никакво предизвика­телство в играта.

ИП работят и за киното — би било глупаво да не се приберат па­рите на 50-те милиона почитатели на “Междузвездни войни” напри­мер. 
Малко по малко ИП започват да се занимават и с машинна гра­фика; главно защото никой още не й е намерил разумно приложение и тя 
засега е нещо като хоби.
Как живее ИП?

Изобщо както работи, така се забавлява — с компютри. Той тайно се учудва (естествено на­ум) защо му плащат за работа, която би 
вършил и само за удо­волствие. Типичният ИП живее пред терминала, заобиколен от листингите на всички програми, които някога е 
написал. Те са на­трупани в строго хронологичен ред, представляващ сам по себе си изключително интересен проб­лем от областта 
на случайните съ­бития. Наоколо ще видите чаши с кафе на дъното. Понякога в тях плуват кибритени клечки, угарки и други потребни 
или непотребни неща, например бледа течност с цвят на чай и дъх на много ром и малко лимонов сок. Не са наблю­давани случаи на 
недоизпита би­ра. На пода се въргалят опаковки от бисквити, празни кутии от ци­гари и билети за Онзи Концерт, На Който Трябвало 
Да Отиде С Жена Си. Някъде задължително има и неупотребяван шаблон за блоксхеми. От време на време ИП напуска леговището си за 
няколко глътки —въздух и/или бира.

Когато няма'друг изход, ИП ра­боти по петдесет часа без прекъс­ване. Тайната е, че той предпочи­та този стил. Дългото време за 
отговор на системата не му пречи, той подремва между две компила­ции. Ако не го държат изкъсо, пър­вите десет седмици ИП чопли 
някоя малка, но изключително инте­ресна част от проблема. През по­следната седмица щурмува с два-три петдесетчасови маратона. 
То-в& не само прави впечатление на ръководството, но и дава удобно извинение да не се пише докумен­тация.

Ето и някои характерни черти на ИП:
* ИП по принцип не носи вра­товръзка.
* ИП отива на работа по обяд. Ако дойде по-рано, значи е обър­кал нещо.
* ИП може да не помни рож­дената дата на съпругата си, но знае наизуст а ски таблицата.
* ИП не знае да готви. Когато му се наложи, поради липса на ал­горитъм прилага метода на проби­те и грешките. Понякога успява.
* ИП използва водата за миене. От течностите предпочита кафе или бира.
* На забава ИП стои в ъгъла н говори за защити на операцион­ните системи и начини за преодо­ляването им.

* На футболен мач ИП сравня­ва играта със своя листинг.
* На плажа ИП чертае блоксхеми по пясъка.
* ИП ходи на дискотека, за да открие системата в работата ка светлините.
* На погребение ИП казва:
„Бедният Джордж ! Програмата му почти тръгна преди инфарк­та",

Колкото и да е чудно, бъдещето пред ИП никак не е мрачно. Дока­то има мъгляви задания, изтънче­ни грешки. нереални цели и павилиони 
за бира, ИП ще продължи да съществува. Ще има кой да се втурне в проб­лема, оставяйки документацията за после.

Долу Паскал, да живее Форт­ран!